Autentificare email

 

 

Buletin informativ

 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TIMISOARA

 

Viziune:

       Ca unitate reprezentativă a învăţământului profesional şi tehnic din zona de vest a României, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Timişoara urmăreşte să formeze elevii astfel încât să fie capabili să se integreze socio-profesional şi să înveţe pe tot parcursul vieţii.


         Deviza şcolii: „Drumul spre succes este întotdeauna în construcţie!”

         Va trebui să creăm pentru a avea:

      - „infrastructură” educaţională adecvată

      -  mijloace didactice eficiente şi moderne

      - oameni competenţi şi deschişi spre nou

      - elevi care participă la propria lor educaţie

      - o relaţie biunivocă cu comunitatea

      -  absolvenţi integraţi profesional şi social

 

 Misiune:


        Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Timişoara îşi propune să ofere servicii de educaţie şi formare profesională în conformitate cu cerinţele comunităţii locale şi cu dinamica pieţei muncii.


         În măsura în care politica unei ţări este axată pe dezvoltarea durabilă, reformele şcolare apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze, profesionişti de toate categoriile iar şcoala este cea care îi pregăteşte.

         Dezideratul care se impune a fi avut în vedere astăzi vizează înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional. Acestea marchează trecerea de la un enciclopedism al cunoaşterii, imposibil de atins în condiţiile de astăzi, când multiplicarea informaţiilor se petrece cu o viteză extraordinară, la o cultură a acţiunii contextualizate, care presupune aplicarea optimă a unor tehnici şi strategii adecvate.

          Şcoala va trebui să răspundă mult mai aplicat cerinţelor sociale ce urmează a fi formate de elevi şi în acelaşi timp să asigure corelarea conţinuturilor învăţării cu aceste competenţe. Astfel, dominanta activităţii didactice trece pe asimilarea instrumentelor de prelucrare şi accesare la un nivel superior a informaţiei, absolut necesară integrării absolventului în viaţa socială şi profesională.

          Răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, comunităţii locale şi politicilor de reformare a învăţământului, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Timişoara îşi propune educarea elevilor prin învățământul primar, gimnazial, liceal profesional și tehnic, dar și formarea iniţială sau continuă a unor specialişti în domeniile: „mecanică”, „electrotehnică”, „automatizări”, „mecatronică” şi „transporturi”, astfel încât aceștia să  facă faţă progreselor şi dinamicii actuale a societății.

          Grupul de interes constituit la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori, agenţi economici, manageri) au ca scop formarea unor competenţe tehnice şi abilităţi cheie care să permită o integrare socio-profesională adecvată. Elevii vor fi puşi în centrul tuturor proceselor de predare – învăţare şi vor fi îndrumaţi pentru a participa la propria lor educaţie, ceea ce ar creşte eficienţa colaborării dintre profesor şi elev.

           Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu agenţi economici de profil şi o oferta educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor şi absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în societatea viitorului, societate racordată la valorile europene.

 

Scurt istoric

 

         În ceea ce priveşte şcoala din Freidorf, primele registre de înscriere datează din anii 1877-1878, adică din perioada Războiului pentru independenţa României. In 1889 este atestată şcoala cu predare în limba germană şi maghiară cu sediul în fosta clădire demolată a şcolii care data din anul 1884 ca locuinţă privată.

         Din datele existente se constată că funcţiona ca şcoală primară ataşată parohiei romano-catolice de peste drum, pentru copiii cu situaţie materială modestă.

         În anii 1920 Şcoala Primară Confesională Romano-Catolică din Freidorf trece la predarea atât în limba română cât şi în limba maghiară şi germană: în 1926-1927 sunt înscrişi 54 de elevi.

         Zona avea să se transforme an de an, dintr-o localitate rurală, ancorată în istoria comunităților șvabilor și maghiarilor din Banat, într-un cartier în expansiune al orașului Timișoara, cu o puternică platformă industrială. Și structura populației avea să se schimbe, iar noua realitatea socială avea să-și pună amprenta asupra nevoilor locale de educație și formare profesională

         Ca urmare, la câțiva pași de școala de pe strada Slavici, adică pe strada Ardealului, s-a zămisit ideea unei noi unități școlare. Obiectivul „Liceul Industrial de Transporturi Auto” a fost prevăzut în planul de investiţii al Centralei de Transporturi Auto Timişoara, în baza hotărârii nr. 6 din 10 oct. 1974 a Consiliului de conducere al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. Instituţia avea să funcţioneze ca unitate de şcolarizare cu dublă subordonare pentru întreprinderile de transporturi rutiere aflate din vestul României, sub denumirea de „Grup Şcolar Auto Timişoara” până în 1980.

         Între timp, începând cu anul 1980, vechea școala a cartierului de pe strada Slavici devine Şcoală generală având clasele I-VIII şi funcţionează cu două clase paralele, iar unitatea de pe strada Ardealului va fi restructurată pe două componente, pentru învăţământul liceal şi cel profesional, sub denumirile „Liceul Industrial nr. 10” şi „Şcoala profesională nr. 8”.

         Din 1991 până în prezent şcoala funcţionează sub denumirea „Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara”.

        În perioada 2000-2002, structura instituţiei s-a modificat prin comasarea a două şcoli: Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara şi Şcoala Generală nr. 29 Timişoara, prin Decizia I.S.J.Timiş nr. 79 / 1 din 8.03.2000, având în vedere O.M.3269/2000 privind raţionalizarea cheltuielilor de personal din învăţământul Profesional, dar în anul şcolar 2002-2003 s-a revenit la structura iniţială, prin desprinderea şcolii generale.

       Pe data de 1 septembrie 2003 vechea clădire de pe strada Slavici este reconstruită complet în cadrul programului de Reabilitate a Şcolilor din România, realizat de Guvernul ţării cu Banca Mondială este dată în folosinţă unităţii şcolare fiind apoi pregătită pentru începerea anului şcolar 2003-2004.

        Anul școlar 2011-2012 aduce o nouă regrupare a celor două școli, fără ca denumirea școlii să se modifice.

        Din anul școlar 2012-2013 am devenit „Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Timișoara”.

       Rezultatele acumulate de-a lungul timpului au făcut ca şcoala să-şi găsească locul printre unităţile performante ale judeţului Timiş şi ale ţării, ea fiind selectată şi participând la implementarea unor mari programe de reformare a învăţământului românesc:

       - şcoală pilot în programul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic Phare VET RO 94.05;

       - şcoală de aplicaţie în cadrul programului „A doua şansă” (componentă a proiectului Educaţia 2000+);

       - centru de resurse pentru zona de V-Vest, în programul PhareTVET RO0108.01 „Coeziune economică şi socială”;

       - centru suport pentru educaţia la distanţă în programul Phare TVET RO 2004-2006;

       - centru de resurse în proiectul strategic “Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” (POS DRU, ID 57551)

       - şcoală de aplicaţie în proiectul „Stagii de pregătire practică de calitate - elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii” (POS DRU – ID 62356)

       - centru de perfecţionare a maiştrilor instructori, specialitatea „maistru electromecanic auto”.

       Ultimii ani au fost marcaţi de implicarea şcolii în derularea următoarelor programe europene sau campanii naţionale: Leonardo da Vinci, Comenius, Junior Achievement, „Tineri pentru tineri” – campania naţionala „Fii dotat”, campania naţională „Prevenirea violenţei în şcoală” şi campaniile naţionale antidrog, antifumat şi antialcool.